Публічна дискусія щодо актуальних питань захисту прав осіб, що постраждали від конфлікту

Представництво Датської ради у справах біженців в Україні та Моніторинговамісія ООН з прав людини в Україні запрошують долучитися до Публічної дискусії.

Представництво Датської ради у справах біженців в Україні та Моніторинговамісія ООН з прав людини в Україні запрошують вас долучитися до Публічної дискусії у форматі World Cafe щодо актуальних питань захисту житлових, земельних та майнових (ЖЗМ) прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та осіб, що постраждали від конфлікту в Україні. Західвід будеться у вівторок, 13 лютого2018 року,ум. Краматорськз10:00 до  13:30. Місцепроведення будеповідомлено зареєстрованимучасникам.

МетоюПублічноїдискусіїєобміндосвідом, визначеннянапрямківспівпрацітавиробленняспільноїадвокаційноїпозиціїщодозабезпеченнятазахистуЖЗМправВПОтаосіб, щопостраждаливідконфліктувУкраїні. Доучастізапрошуютьсяпредставникимісцевихорганіввлади, міжнароднихгуманітарнихтамісцевихорганізацій, щонадаютьюридичнутажитлову(shelter) допомогупостраждаломунаселенню.

Обговореннявідбуватимутьсяу 4 робочихгрупах (РГ), акоженучасникотримаєможливістьвзятиучастьуроботікожноїгрупи. Позавершеннюобговоренькожнагрупапрезентуєключовіідеїтаадвокаційніпропозиції. Продеталімирозкажемовженасамомузаході.

РГ1. ЗаконодавствозпитаньЖЗМтатруднощійогозастосуваннявумовахконфлікту

— законодавчіобмеженнящодонаданняжитловоїдопомогиВПО

— оцінкатафіксаціяшкоди, завданоїмайну

— судовапрактикаусправахпрокомпенсацію

РГ2. ЗменшенняфінансовогонавантаженнянаВПО

— укладеннядоговоріворендижитла

— наданнясубсидій

— звільненнявідсплатиземельногоподатку

РГ3. ВирішенняжитловогопитанняВПОсиламимісцевихорганіввлади

— центрикомпактногопроживання (умовипроживаннятанасильницьківиселення)

— місцевіжитловіпрограмитаспроможністьмісцевихбюджетів

— відумерласпадщина

РГ4. Відновленняжитлаврамкахпрограмгуманітарноїдопомоги

— спрощеннятаприскореннядозвільнихпроцедур

— звільненнявідсплатиадміністративнихзборів

— відновлення/витребуванняархівівБТІ, щозалишилисянанепідконтрольнійурядутериторії

Крімтого, одночаснозпублічноюдискусієювідбуватиметьсявиставкаінформаційнихматеріалівщодоактуальнихпитаньзахистужитлових, земельнихтамайнових (ЖЗМ) праввнутрішньопереміщенихосіб (ВПО) таосіб, щопостраждаливідконфлікту.

ПросимопідтвердитиВашуучастьупублічнійдискусіїдо31 січня2018року,надіславшивідповідьнацейелектроннийлист.

ЯкщоВихочетедолучитисядовиставкитапредставитивласніінформаційніматеріали, будьласка, звертайтесядоМикитиКулешова–координаторапрограмиправовоїдопомогиПредставництваДатськоїрадиусправахбіженціввУкраїні (Слов’янськийофіс), наелектроннупоштуmykyta.kuleshov@drc-ukraine.org абозателефоном +38-063-214-52-91.Дедлайндляреєстраціїуякостіучасникавиставки– 26 січня2018 року.

Організаторизаходугарантуютькомпенсаціютранспортнихвитрат (автобусабозалізничнийтранспорт) запред’явленнямпроїзногодокумента.


Читайте наші новини на телеграм каналі

16:54
424
Немає коментарів. Ваш буде першим!