Громадськість Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей

Публічна дискусія щодо актуальних питань захисту прав осіб, що постраждали від конфлікту

Представництво Датської ради у справах біженців в Україні та Моніторинговамісія ООН з прав людини в Україні запрошують долучитися до Публічної дискусії.

Представництво Датської ради у справах біженців в Україні та Моніторинговамісія ООН з прав людини в Україні запрошують вас долучитися до Публічної дискусії у форматі World Cafe щодо актуальних питань захисту житлових, земельних та майнових (ЖЗМ) прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та осіб, що постраждали від конфлікту в Україні. Західвід будеться у вівторок, 13 лютого 2018 року,ум. Краматорськз 10:00 до  13:30. Місцепроведення будеповідомлено зареєстрованимучасникам.

МетоюПублічноїдискусіїєобміндосвідом, визначеннянапрямківспівпрацітавиробленняспільноїадвокаційноїпозиціїщодозабезпеченнятазахистуЖЗМправВПОтаосіб, щопостраждаливідконфліктувУкраїні. Доучастізапрошуютьсяпредставникимісцевихорганіввлади, міжнароднихгуманітарнихтамісцевихорганізацій, щонадаютьюридичнутажитлову(shelter) допомогупостраждаломунаселенню.

Обговореннявідбуватимутьсяу 4 робочихгрупах (РГ), акоженучасникотримаєможливістьвзятиучастьуроботікожноїгрупи. Позавершеннюобговоренькожнагрупапрезентуєключовіідеїтаадвокаційніпропозиції. Продеталімирозкажемовженасамомузаході.

РГ 1. ЗаконодавствозпитаньЖЗМтатруднощійогозастосуваннявумовахконфлікту

- законодавчіобмеженнящодонаданняжитловоїдопомогиВПО

- оцінкатафіксаціяшкоди, завданоїмайну

- судовапрактикаусправахпрокомпенсацію

РГ 2. ЗменшенняфінансовогонавантаженнянаВПО

- укладеннядоговоріворендижитла

- наданнясубсидій

- звільненнявідсплатиземельногоподатку

РГ 3. ВирішенняжитловогопитанняВПОсиламимісцевихорганіввлади

- центрикомпактногопроживання (умовипроживаннятанасильницьківиселення)

- місцевіжитловіпрограмитаспроможністьмісцевихбюджетів

- відумерласпадщина

РГ 4. Відновленняжитлаврамкахпрограмгуманітарноїдопомоги

- спрощеннятаприскореннядозвільнихпроцедур

- звільненнявідсплатиадміністративнихзборів

- відновлення/витребуванняархівівБТІ, щозалишилисянанепідконтрольнійурядутериторії

Крімтого, одночаснозпублічноюдискусієювідбуватиметьсявиставкаінформаційнихматеріалівщодоактуальнихпитаньзахистужитлових,земельнихтамайнових (ЖЗМ) праввнутрішньопереміщенихосіб (ВПО) таосіб, щопостраждаливідконфлікту.

ПросимопідтвердитиВашуучастьупублічнійдискусіїдо 31 січня 2018року,надіславшивідповідьнацейелектроннийлист.

ЯкщоВихочетедолучитисядовиставкитапредставитивласніінформаційніматеріали, будьласка, звертайтесядоМикитиКулешова–координаторапрограмиправовоїдопомогиПредставництваДатськоїрадиусправахбіженціввУкраїні (Слов’янськийофіс), наелектроннупоштуmykyta.kuleshov@drc-ukraine.org абозателефоном +38-063-214-52-91.Дедлайндляреєстраціїуякостіучасникавиставки– 26 січня 2018 року.

Організаторизаходугарантуютькомпенсаціютранспортнихвитрат (автобусабозалізничнийтранспорт) запред’явленнямпроїзногодокумента.

Читайте наші новини на телеграм каналі.

16:54
384
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!